Ordningsregler

Hagagymnasiets värdegrund

Vår värdegrund bygger på att alla har lika värde, att vi respekterar varandra och att vi tillsammans har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö. Våra värdeord är samarbete, omtanke, och möjligheter och genom vårt ledord tillsammans visar vi att vi tror på samarbetets kraft.

Utifrån vår värdegrund har vi kommit överens om ordningsregler som innebär att:

 • vi aktivt motverkar alla former av kränkande behandling genom att visa ömsesidig respekt mot varandra både i och utanför skolan och i sociala media. Vi får alla att känna att de kan komma hit som de är oavsett klädstil, kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, sexuell läggning och religion eller annan trosuppfattning. Vi använder ett vårdat språk och avstår från att använda kränkande symboler.
 • vi alla medverkar till en tobaksfri, alkohol- och drogfri skola. Vårt mål är att ingen ska använda tobak eller nikotin i någon form under skoltid. Vi har inte alkohol eller droger på skolan och kommer inte heller alkohol- eller drogpåverkade till skolan.
 • vi visar respekt för varandra och för de regler och rutiner som lärare och elever tillsammans har bestämt ska gälla i klassrummet.
 • vi passar tider och har med oss det arbetsmaterial som behövs till lektionerna, till exempel böcker, datorer, penna och räknare.
 • vi under lektionstid använder mobil och dator endast i skolarbetet och bara när läraren gett klartecken. Vi tar till exempel inte fram mobilen i omklädningsrummen i idrottshallen. Utan samtycke är det överhuvudtaget inte tillåtet att ta fram mobilen för att filma eller ta kort, inte i några situationer.
 • vi respekterar att provsituationer ställer särskilda krav, att fusk inte är tillåtet och att varje provtillfälle har sina specifika bestämmelser.
 • vi äter och dricker i vårt café eller trapphall. I våra klassrum är det tillåtet med mat och dryck vid särskilda tillfällen till exempel för idrottselever efter träning eller vid längre prov, i övrigt endast efter överenskommelse med läraren. Vattenflaska är alltid tillåtet att ta med i klassrummet. Mat och dryck är aldrig tillåtet i labbsal och bibliotek.
 • vi alla tar ansvar för våra fina lokaler och arbetsmiljö. Vi klottrar inte och vi plockar bort efter oss och hjälps åt att hålla rent och snyggt. Vi återställer alltid klassrummen till grundmöbleringen när vi lämnar dem.
 • vi alltid respekterar att skolan är en studiemiljö och undviker stök och höga ljud i trapphallen och caféet. Plan 0, aulan, konferensrummet, biblioteket, våning två och tre i stora trapphallen är studieplatser och där ska studiero råda.

Regler för en bättre och trivsammare miljö i vår matsal

 • Håll lunchtiderna för att minska köbildning.
 • Respektera din plats i kön. Enda gången du får gå förbi i kön är när du ska ta mer mat.
 • Ta inte mer mat än du äter upp.
 • Tänk på att ljudnivån ska vara behaglig för alla.
 • Ta inte med egen mat och dryck in i matsalen.
 • Maten som serveras i matsalen får inte tas med ut.
 • Ta med tallrik, bestick och glas till disken. Lämna inget på bordet.

Detta händer om du bryter mot ordningsreglerna

 • Den elev som missköter förmånen att kunna ta med mat/dryck in i klassrummet fråntas den förmånen. Den elev som stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt under lektionen och som inte ändrar sitt beteende efter uppmaning kan utvisas från lektionen.
 • Lärare eller rektor får omhänderta en elevs föremål som stör eller som utgör en fara.
 • Elever som stör eller uppträder olämpligt inom skolans område kan utvisas. Det gäller såväl aula, bibliotek, trapphall, café som skolgård.
 • Vid upprepade händelser kan rektor efter utredning ge en elev en skriftlig varning, tillfälligt omplacera en elev eller stänga av eleven under en kortare tid.
 • Den som gör sig skyldig till brottslig gärning, till exempel hot, våld eller skadegörelse blir polisanmäld och disciplinära åtgärder enligt skollagen vidtas.
 • Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållar skada på enskild eller allmän egendom blir ersättningsskyldig.
 • Vid fusk bedöms inte elevens arbete/prov. Samtal med lärare och skolledare genomförs. Vårdnadshavare till omyndig elev kontaktas om ovanstående blir aktuellt.
 • Om personal bryter mot ordningsreglerna hanteras detta av ansvarig chef.

Skollagen 5 kap. 5-6§§: Enligt skollagen ska varje skola ha ordningsregler. Syftet är att skapa en lugn och trygg miljö som främjar arbetsro och trivsel. Skolan är också en arbetsplats där alla, både elever och personal, omfattas av arbetsmiljölagen. De regler som gäller för arbetslivet ska därför också användas i skolan. Dessa regler gäller givetvis också skolaktiviteter utanför skolan till exempel friluftsdagar, studiebesök och APL.

Våra ordningsregler arbetas fram i samråd med elever och personal. En gång per läsår utvärderas ordningsreglerna. Våra elevombud medverkar till eventuella ändringar och tar fram förslag. Skolkonferensen beslutar tillsammans med rektorer om eventuella ändringar. Det är viktigt att ordningsreglerna är ett levande dokument. I början av höstterminen går mentor igenom ordningsreglerna med sin klass. Ordningsregler för 2023-2024 är beslutade vid Hagagymnasiets skolkonferens 2023-05-12. Till ordningsreglerna för 2023-2024 bifogas ett tillägg som berör fjärrundervisning.t

Med anledning av pandemin och med tanke på att denna situation kan komma att upprepas har Hagagymnasiet valt att komplettera ordningsreglerna med dessa rekommendationer, vilka träder i kraft i händelse av fjärrundervisning.

 1. Gå upp i tid, klä på dig och ät frukost.
 2. Varje lektion inleds med att ni ses på Meet och då ska kameran vara påslagen. Om du av någon anledning inte kan ha kameran på diskuterar du det med din mentor och kommer fram till en lösning.
 3. Du får inte filma eller ta bilder av dina kompisar på skärmen.
 4. Passa tider både när lektionen startar och när ni har återsamling under lektionens gång.
 5. Håll en trevlig ton om du skriver något i chatten.
 6. När du ska presentera något muntligt, till exempel hålla tal, är det viktigt att du tänker dig att du står i klassrummet framför en publik. Det är en offentlig situation, även om du befinner dig hemma.
 7. Sätt upp delmål för dagen och gör ditt eget schema om du har svårt att få uppgifter gjorda. I slutet av dagen är det viktigt att du ser över vad som gäller under morgondagen. Beröm dig själv när du uppfyllt målet! Ta hjälp om du har svårt att få till struktur och rutiner.
 8. Försök tänka positivt! Just nu är många saker annorlunda, men vi kommer ur detta och då har vi förhoppningsvis lärt oss något om både oss själva, andra och om samhället.