Mobilfria lektioner

På Hagagymnasiet vill vi att alla elever ska lyckas så bra som möjligt med sina studier. För att främja inlärning och öka koncentrationen är alla lektioner mobilfria från och med höstterminen 2023.

Hur funkar mobilfria lektioner?

  1. Eleven ska lämna sin mobil i sitt elevskåp alternativt i mobildagis direkt när hen går in i klassrummet. Mobiltelefonen ska vara i mobildagiset hela lektionen om inte läraren säger något annat.
  2. Ingen elev får ha hörlurar i/på öronen under genomgångarna.
  3. All annan elektronisk utrustning som till exempel klockor och datorer tas in av personal om den stör lektionen eller elevens koncentration.

Undantag

Undantag kan göras utifrån elevs behov som till exempel extra anpassningar eller åtgärdsprogram efter beslut från rektor, elevhälsa eller lärare.

Spellista

Tillåter läraren att eleven lyssnar på musik efter genomgångarna så får hen gå fram och sätta på en spellista om en färdig spellista på mobilen finns. Listan får inte bytas under lektionen. Finns spellistan på datorn så gäller samma sak: listan sätts på och sedan vänds datorn bort för resten av lektionen.

Mobilfria lektioner stöds av skollagen

Utdrag ur Skollagen:

Vid undervisning får endast sådan användning av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning förekomma som

  1. sker enligt lärarens instruktioner i syfte att främja elevernas utveckling och lärande, eller
  2. utgör extra anpassningar eller särskilt stöd enligt 3 kap. Om det finns särskilda skäl får dock rektorn eller en lärare tillåta en enskild elev att använda en mobiltelefon eller annan elektronisk kommunikationsutrustning även i andra fall än som avses i första stycket.

Rektorn, en lärare eller en handledare som avses i 21 kap. 13 § får omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning för att förebygga störningar i undervisningen.

Rektorn eller en lärare får omhänderta sådan utrustning även för att förebygga kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken eller annan kränkande fotografering eller filmning av någon som inför eller efter en idrottslektion befinner sig i ett omklädningsrum, en dusch eller ett annat liknande utrymme.

Rektorn eller en lärare får även i andra liknande situationer eller om det finns särskilda skäl omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning för att förebygga kränkande fotografering eller filmning.

Den som får omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning enligt första, andra eller tredje stycket får även uppdra åt någon annan att göra detta.

Den elev som stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt under lektionen och som inte ändrar sitt beteende efter uppmaning kan utvisas från lektionen.

  • Lärare eller rektor får omhänderta en elevs föremål som stör eller som utgör en fara.
  • Vid upprepade händelser kan rektor efter utredning ge en elev en skriftlig varning, tillfälligt omplacera en elev eller stänga av eleven under en kortare tid.